Patronat i organització

PATRONAT I ORGANIZACIÓ

La Fundació Aspanide té la forma jurídica de Fundació sense afany de lucre que compta amb els següents òrgans de direcció i/o representació:

 • El Patronat
 • El Comité Executiu
 • El Comité de Seguretat i Salut
 • El Comité d’empresa

 

PATRONAT

El Patronat és un òrgan col·legiat format per dos tipus de patrons: fundacionals i institucionals. Aquest òrgan ostenta el  màxim govern i la representació de la Fundació, que comprèn totes aquelles facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals. Es reuneix un mínim de 3 cops a l’any i el nombre de patrons és d’onze, vuit de caràcter fundacional i tres de caràcter institucional. També forma part del Patronat un secretari sense vot.

Els patrons fundacionals són nomenats per la Junta de Govern de l’Associació ASPANIDE (entitat fundadora) i exerceixen el seu càrrec per un període de quatre anys des de la data del seu nomenament.

Els patrons institucionals són tres representants de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet nomenats pel Ple de la Corporació pel període de la legislatura municipal, cessant en el Patronat al cessar en la seva qualitat de regidors.

Respecte els quatre membres restants, el nomenament s’efectua per acord de la majoria absoluta del Patronat de la Fundació, escollits entre personalitats ciutadanes que per la seva trajectòria social o professional hagin obtingut un prestigi merescut a la Ciutat. Aquests exerceixen el seu càrrec per períodes de 10 anys, si bé el nomenament pot ser renovat en una o diverses ocasions per acord adoptat amb el vot a favor de la majoria absoluta dels membres del Patronat.

 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ASPANIDE

 • President: Francisco Ruiz Abril
 • Vice-president: Ángeles Peláez Moya
 • Vocals:
 • Emilia Parra Jiménez
 • Teofilo Rodríguez Marcos
 • Jacinto Plaza Castro
 • Asensi Hernández i Hernández

 • Jose Ruiz Ruiz
 • Luis Fuentes
 • Carmen Arana
 • Petra Jiménez

 • Secretario: Javier Avellana i Sauret

 

COMITÈ EXECUTIU

 

El Comitè Executiu del Patronat és un òrgan col·legiat, format per la presidència, la vicepresidència i dos vocals designats per majoria absoluta dels membres del Patronat, que té atribuïda per delegació la competència per a la gestió ordinària de les activitats de la Fundació. També forma part del Comitè un secretari sense vot. El Comitè és responsable de la gestió del dia a dia de la Fundació i es reuneix aproximadament un cop al mes.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

 

És un òrgan de participació per a la consulta regular i periòdica sobre temes de salut i seguretat del personal de la Fundació. Tracta totes la qüestions relacionades amb la política de prevenció en l’empresa, com ara la identificació i avaluació dels riscos laborals, l’elaboració i aplicació dels plans de prevenció de riscos laborals, la formació i informació sobre salut i seguretat dels treballadors i la millora de les condicions de treball o correcció de les deficiències existents, entre d’altres qüestions.

El Comitè de Seguretat i Salut està composat per 2 representants de l’empresa que serien la part econòmica i 2 representants dels treballadors que serien la part social.

 

COMITÈ D’EMPRESA

 

És l’òrgan de representació legal dels treballadors de la Fundació Aspanide. Les seves funcions són representar els interessos del personal de la Fundació a través del diàleg i la negociació amb els representants de l’empresa i vetllar per l’aplicació dels convenis vigents.

 

 

Organigrama de la Fundació Aspanide

 
ORGANIGRAMA

 

BMP