93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Administració

El Departament d’Administració està vinculat a tots els serveis dependents de Fundació Privada Aspanide i són el suport dels òrgans de govern del Patronat. Està dividit en l’Àrea Administrativa, Àrea laboral, Àrea Comptable i Tresoreria, Relacions amb Administracions i Àrea de suport als òrgans de govern. Aquestes àrees desenvolupen les funcions següents:

 

Àrea administrativa

 • Atenció centraleta
 • Acollida a les famílies dels usuaris
 • Relació i control de proveïdors
 • Elaboració de documents derivats d’usuaris/professionals dels serveis (programes, informes, rebuts de cobrament, tramitació contractes assistencials…)
 • Elaboració i tramitació de documents relacionats amb organismes oficials, entitats bancàries, privades o del sector dels serveis
 • Assistència reunions Comitè d’Evacuació i Emergència
 • Coordinació amb la resta de professionals que formen part de l’equip de treball
 • Control de gestió de totes les activitats necessàries per el bon funcionament dels serveis
 • Preparació revisions mèdiques personal
 • Preparació vestuari personal
 • Control farmaciola de tots els serveis

 

Àrea laboral

 • Gestió de recursos humans en contacte amb l’assessoria
 • Atenció a les demandes del personal
 • Contractes del personal
 • Nòmines
 • Seguretat social
 • Impostos
 • Supervisió de les hores

 

Àrea comptable i tresoreria

 • Control de despeses i inversions (pagaments a proveïdors, extractes entitats bancàries, ingressos de subvencions dels serveis…)
 • Col·laboració en l’elaboració dels balanços i pressupostos dels serveis
 • Preparació de l’auditoria i contacte amb l’empresa auditora
 • Contactes amb entitats bancàries

 

Àrea de relacions amb institucions

 • Generalitat de Catalunya, amb els seus departaments per fer el seguiment de les subvencions o gestions atorgades als nostres serveis.
 • Ajuntament
 • Entitats bancàries
 • Entitats privades o del sector (DINCAT, Coordinadora Centres de Profunds, GRAMEPARK, GRAMEIMPULS, SEGURONCE, ASEPEYO, Centres formació…)

 

Àrea de suport als òrgans de govern

 • Convocar els patrons per a les reunions del Patronat
 • Preparar la documentació per a reunions del Patronat, de les comissions, dels consells participatius dels serveis  o amb altres entitats
 • Suport administratiu a secretaria de la Fundació
 • Organització d’arxius i fons documental de l’Entitat