93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Administració

El Departament d’Administració està vinculat a tots els serveis que depenen de Fundació Privada Aspanide i són el suport dels òrgans de govern Patronat. Està dividit en l’Àrea Administrativa, Àrea laboral, Àrea Comptable i Tresoreria, Relacions amb Administracions i Àrees de suport als òrgans de govern. Aquestes àrees desenvolupen les funcions següents: 

Àrea administrativa

 • Atenció centraleta.
 • Acollida a les famílies dels usuaris.
 • Relació i control de proveïdors.
 • Elaboració de documents derivats d’usuaris/professionals dels serveis (programes, informes, rebuts de cobrament, tramitacions de contractes assistencials…).
 • Elaboració o tramitació de documents relacionats amb organismes oficials, entitats bancàries, privades o del sector serveis.
 • Assistència reunions Comitè d’Evacuació i Emergència.
 • Coordinació amb la resta de professionals que formen part de l’equip de treball.
 • Control de gestió de totes les activitats necessàries pel bon funcionament dels serveis.
 • Preparació de les revisions mèdiques del personal.
 • Preparació vestuari del personal.
 • Control farmàcia de tots els serveis.

Àrea laboral

 • Gestió de recursos humans en contacte amb l’assessoria.
 • Atenció a les peticions del personal.
 • Contractes del personal.
 • Nòmines.
 • Seguretat social.
 • Impostos.
 • Supervisió de les hores.

Àrea comptable i tresoreria

 • Control de despeses i inversions (pagaments a proveïdors, extractes entitats bancàries, ingressos de subvencions dels serveis….).
 • Col·laboració en l’elaboració dels balanços i pressupostos dels serveis.
 • Preparació de l’auditoria i contacte amb l’empresa auditora.
 • Contactes amb entitats bancàries.

Àrea de relacions amb institucions

 • Generalitat de Catalunya, amb els seus departaments per fer el seguiment de les subvencions o gestions atorgades als nostres serveis.
 • Ajuntament.
 • Entitats bancàries.
 • Entitats privades o del sector (DINCAT, Coordinadora de Profunds, Fundació Catalana de l’Esplai, GRAMEPARK, GRAMEIMPULS, SEGURONCE, Centres de formació…).

Àrea de suport als òrgans de govern

 • Convocar als patrons per a les reunions del Patronat.
 • Preparar la documentació per a les reunions de Patronat, de les comisions, dels consells participatius dels serveis o altres Entitats.
 • Suports administratiu a secretaria de Fundació.
 • Organització d’arxius i fons documentals de l’Entitat.