93 391 15 60
administracio@aspanide.org

C.D.I.A.P.

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

 

Usuaris/es

Nens i nenes de 0 a 43 mesos que, en el període prenatal o en néixer, presentin algun trastorn o es trobin en situació de risc de presentar-lo, amb la intenció d’eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigit als infants i al seu entorn familiar i social. Els equips estan formats per professionals de la psicologia clínica, neuropediatria, fisioteràpia, logopèdia, i treball social.

 

Objectiu

El CDIAP pretén facilitar el màxim de desenvolupament personal i de les relacions familiars dels infants atesos, fins i tot en els casos de més greu afectació. Els objectius específics són la prevenció, la detecció, el diagnòstic i l’abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l’infant en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar aquests processos.

 

Activitats

  • Sessions de treball realitzades des d’un abordatge global que comprèn el diagnòstic, la intervenció terapèutica i l’avaluació i seguiment del cas.
  • Atenció a la família amb informació, assessorament i suport.
  • Suport a l’escola.

 

  • Treball intern de l’equip orientat a la planificació de les pautes terapèutiques als infants i a les famílies.
  • Coordinació amb els recursos de la zona (hospitals, pediatres, professionals d’ensenyament, de serveis socials i altres).

 

Capacitat

El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç atén actualment uns 385 usuaris.

 

Requisits d´accés

Infants amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los, fins a 48 mesos, i excepcionalment fins a 6 anys sempre que se’n dictamini la necessitat.