93 391 15 60
administracio@aspanide.org

C.D.I.A.P.

Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP)

Usuaris/es

Nens i nenes de 0 a 43 mesos que, en el període prenatal o al néixer, presenten algun trastorn o es troben en situació de risc de presentar-ho, amb la intenció d’eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitaris, social i educatius, i va dirigit als nens i al seu entorn familiar i social. Els equips estan formats per professionals de la psicologia clínica, neuropediatria, fisioteràpia, logopèdia i treball social. 

Objectiu

El CDIAP pretén facilitar el màxim de desenvolupament personal i de les relacions familiars dels nens atesos, sobretot en els casos de més greu afectació. Els objectius són la prevenció, la detecció, el diagnòstic i l’abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament del nen en procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que poden alterar aquests processos. 

Activitats

  • Sessions de treball realitzades des d’un abordatge global que compren el diagnòstic, la intervenció terapèutica i l’avaluació i seguiment del cas.
  • Atenció a la família amb informació, assessorament i suport.
  • Suport a l’escola.
  • Treball intern de l’equip orientat a la planificació de les pautes terapèutiques dels nens i les famílies.
  • Coordinació amb els recursos de la zona (hospitals, pediatres, professionals d’educació, de serveis socials i altres).

Capacitat

El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç atén actualment a uns 385 usuaris.

Requisits d’accés

Nens amb trastorns del desenvolupament o amb risc de tenir-los, fins als 48 mesos, i excepcionalment fins als 6 anys sempre que es dictamini la necessitat.