93 391 15 60
administracio@aspanide.org

Memòria 2020

Carta de la presidenta

Benvolgudes amigues i amics:

Es tota una satisfacció poder presentar les activitats que s’han dut a terme des de la nostra Fundació ASPANIDE durant l’any 2020. Al llarg dels seus dotze mesos hem procurat seguir oferint una bona qualitat en els serveis i activitats d’atenció directa i impulsar la finalitat essencial d’inserció integral en la societat dels nostres usuaris amb discapacitat intel·lectual.

Un any més hem abordat amb gran entusiasme i il·lusió aquesta comesa, sumant idees, esforços i apostant per millorar cadascuna de les tasques que el nostre equip de professionals exerceixen amb l’objectiu de contribuir al benestar i millora de la qualitat de vida de totes i tots els usuaris.

Apliquem sempre com referència la transparència en la gestió, però aquesta Memòria Anual busca anar més enllà d’una simple quantificació de dades, ja que tenim el deure de transmetre les claus que fan possible a totes les parts interessades una anàlisi profunda del nostre acompliment, per oferir solucions personalitzades a les circumstàncies particulars de cadascun dels nostres usuaris.

Al llarg d’aquest any han estat moltes les persones, entitats i organismes públics que han col·laborat amb la nostra entitat i, per això, no vull deixar passar l’oportunitat de transmetre el meu agraïment a tots ells per la seva especial col·laboració, ja que ens han ajudat a aconseguir bons resultats cada vegada més palpables en el nostre àmbit d’actuació.

Vull destacar l’afectació inesperada que ens ha suposat viure una situació de pandèmia davant l’aparició del coronavirus, ja que ha canviat la nostra forma de relacionar-nos i la nostra manera de treballar, dons la Fundació ha hagut d’adoptar les mesures necessàries i oportunes per protegir la salut dels nostres usuaris, així com la dels nostres professionals, i evitar la propagació de virus.

Si bé aquest any no ha estat un dels millors, sí que ha servit per confirmar, una vegada més, la col·laboració, la dedicació, implicació, esforç i constància dels nostres professionals, sense oblidar la comprensió de les famílies i tot això ens demostra, que el millor de ASPANIDE és la seva gent.

També vull fer esment al fet que aquest any hem mantingut el certificat de qualitat ISO 9001: 2015 que vàrem aconseguir al 2019 i això és un avanç per al nostre projecte que determina que la fundació ASPANIDE compleix els requisits per a un sistema de Gestió de Qualitat i una gestió eficaç de l’entitat.

No puc acabar aquesta carta sense esmentar i agrair el suport incondicional del nostre Patronat, sense el qual res del que s’ha exposat hauria estat possible. Un Patronat compost per personalitats vinculades i compromeses amb les activitats que desenvolupem i que, de forma altruista i voluntària, ens regalen el seu temps i dedicació aportant la seva experiència i coneixement en totes les accions i projectes que duem a terme.

Tota la família Aspanide és el pilar fonamental que ens permet seguir complint els nostres objectius per oferir una vida digna a les persones amb discapacitat intel·lectual. Moltes gràcies a tots per transmetre confiança i suport. Sou un exemple que ens estimula a seguir treballant pel present i el futur de la Fundació i dels nostres usuaris i usuàries.

Ángeles Peláez Moya

Presidenta de la Fundació ASPANIDE

Qui som?

La Fundació ASPANIDE és una entitat privada sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels infants amb dificultats del seu desenvolupament i dels adults amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles, tallers, residències, centres d’atenció precoç, i altres serveis necessaris per a aconseguir aquesta finalitat.

La Fundació ASPANIDE disposa del segell de qualitat UNE-EN-ISO 9001:15 que acredita la qualitat del seu Sistema de Gestió.

Z:\RECURSOS HUMANOS\VERO VARIOS\SIGNAT\logo-ISO9001_color-01.jpg

La Fundació ASPANIDE vol oferir uns serveis amb un màxim de qualitat possible, eficaç i amb garantia d’èxit, ja que el nostre entorn necessita organitzacions competents i compromeses amb la millora contínua. És per això que assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una política de qualitat adequada a les necessitats i expectatives dels nostres usuaris i les seves famílies.

Aquesta política és la base per establir la planificació estratègica i els objectius de qualitat de tot el Sistema de Gestió de Qualitat.

La Fundació ASPANIDE es compromet a divulgar la política de qualitat a tots els serveis que la composen i a la resta de grups d’interès i a vetllar perquè el Sistema de Gestió de Qualitat segons Norma UNE-EN- ISO 9001:15 estigui implantat i desenvolupat per tots els seus representats i així poder assegurar la satisfacció dels nostres usuaris i famílies, oferint serveis eficaços i complint amb els requisits legals i reglamentaris que li apliquin.

L’esforç de La Fundació ASPANIDE per a la qualitat, és recolza en un sòlid equip humà que ha respòs amb entusiasme quan ha calgut evolucionar. Aquest equip humà és el capital més valuós i preuat de Fundació ASPANIDE, ja que són la força i el motor que ens ha de permetre assumir nous i constants reptes.

 • 1970: Fundació de l’Associació ASPANIDE.
 • 1972: Primera Escola d’educació especial.
 • 1976: Primera Fase del Taller Ocupacional.
 • 1977: ASPANIDE és declarada de Utilitat Pública.
 • 1982: L’entitat gestiona l’escola d’educació especial Josep Sol, i inaugura el Centre de
  • Rehabilitació Infantil.
 • 1986: Inauguració de la Residència per persones amb discapacitat intel·lectual «La Torre».
 • 1988: L’ajuntament atorga a l’entitat el Premi Ciutat de Santa Coloma i li cedeix una superfície de
  • 2340m2 per a la creació de nous Tallers.
 • 1989: Es gestiona i es posa funcionament el Taller Ocupacional Sant Carles.
 • 1990: Inauguració del Centre de Dia ASPANIDE.
 • 1993: Inauguració del CET i CO del carrer Almogàvers de la ciutat.
 • 1994: Signatura d’un Conveni Urbanístic amb l’ajuntament de Santa Coloma.
 • 1996: Inauguració de la Residència i Centre de Dia (CAE) ubicats al carrer Beethoven 43.
 • 1998: Constitució de la Fundació ASPANIDE.
 • 1999: Inauguració d’un nou Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
 • 1999: Adquisició d’un habitatge de 210m2 per a la creació d’una Llar-residència.
 • 2000: La Fundació assumeix el patrimoni i la gestió dels centres de l’Associació.
 • 2000: Inauguració de la Llar-residència I.
 • 2001: L’ajuntament cedeix l’ús d’un local de 206m2 per traslladar el CAE.
 • 2005: S’inauguren les noves instal·lacions del CAE.
 • 2006: Es signa un conveni amb la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de Santa Coloma per a la cessió d’uns terrenys i per la construcció d’un edifici a on s’ubicarà la nova seu de la Fundació i dos noves llars-residència.
 • 2010: La seu de la Fundació es trasllada al nou edifici del carrer Nàpols.
 • 2011: S’amplien i remodelen les instal·lacions del CDIAP.
 • 2016: S’inauguren les llars residència II i III.
 • 2019: Certificació UNE-EN-ISO 9001:15 que acredita la qualitat del seu Sistema de Gestió.

ASPANIDE juga un paper molt important a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, donant cobertura a gran part de les necessitats que presenta la població amb discapacitat intel·lectual del municipi.

Serveis residencials

RESIDÈNCIA

La residència és un servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, que té una funció substitutòria de la llar, adequat per acollir a persones amb discapacitat intel·lectual amb una necessitat de suport generalitzat o extens amb possible trastorn de conducta associat . Treballem per.

 • Oferir atenció global a les persones ateses
 • Rehabilitar i habilitar a les persones ateses
 • Constituir el seu domicili habitual

LLARS RESIDÈNCIES

Les llars residència són equipaments d’acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la pròpia llar. Treballem per:

 • Oferir atenció global a les persones ateses
 • Rehabilitar i habilitar a les persones ateses
 • Constituir el seu domicili habitual

CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA

El centre d’atenció especialitzada és un servei diürn per a persones amb disminució psíquica i/o física profunda i/o severa que tenen una gran mancança d’independència personal i una atenció assistencial permanent. Treballem per:

 • Prestar atenció individual a les persones amb greus disminucions
 • Aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i social
 • Rehabilitar i habilitar a les persones ateses
 • Integrar socialment a les persones ateses
 • Afavorir el seu manteniment en el domicili familiar
 • Donar suport a la família

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

 • Programa de detecció i prevenció a les escoles bressol
 • Programa de suport al Servei Materno-infanti de Càritas
 • Programa de col·laboració amb el Servei de Pediatria de l’HUGTIP
 • Unitat Funcional de Trastorns de l’espectre autista (UF TEA)
 • Taula Local d’Infància de Santa Coloma de Gramenet

El aten als infants que presenten dificultats en el seu desenvolupament normal, o es troben en risc de partir-ne, i les seves famílies, des de la concepció i, com a màxim, fins que compleixin els 6 anys. Treballem des d’un model interdisciplinari que situa a la família com subjecte de la intervenció per:

 • Contribuir a millorar la qualitat de vida dels infants, tenint en compte la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, l’acompanyament a la baixa i la derivació. Aquest model implica la coordinació i col·laboració amb els serveis educatius, sanitaris i socials, així com la promoció els desenvolupament de tasques d’assessorament, formació, docència i recerca.

Llar 1

Llar 1 Patologies

Llar 2

Llar 2 Patologies

Llar 3

Llar 3 Patologies

Índex satisfacció

Usuaris

Patologies

Mitjana d’edat: 60 anys

Índex de satisfacció de les famílies

Usuaris

Patologies

Mitjana d’edat: 38 anys

Índex de satisfacció de les famílies

Infants atesos

Mitjana de temps d’estada al servei 24 mesos

Dsitribució per diagnòstic

Distribució de les derivacions

Informació econòmica

Ingressos

La gran família que forma la plantilla de Fundació privada Aspanide actualment consta de 120 treballadors, del qual el 89% són dones.

Nº de treballadors per centres

Formació

Percentatge H. Formació per centres

295 hores total de formació realitzada
– 120 treballadors formats

Comptem amb un grup de 3 ó 4 voluntaris que col·laboren amb nosaltres en aquelles activitats extraordinàries que realitzem, majoritàriament, fora dels serveis de l’entitat:

 • Acompanyament a les persones de llars i de residència a l’activitat de discoteca que realitza l’associació ASPANIDE. Dinamització de l’activitat.
 • Acompanyament a les persones de CAE i de residència a activitats culturals realitzades a la biblioteca del barri.
 • Acompanyament i suport a les persones de llars i de residència a les activitats lúdiques (rua de carnaval, cavalcada de Nadal, etc) que es realitzen a la ciutat.
 • Acompanyament i suport a les persones de CAE, llars i residència a les excursions que es realitzen (Tibidabo, Port Aventura, etc.).
 • Acompanyament i suport a les persones de CAE, llars i residència a activitats temàtiques que es realitzen als centres de l’entitat (Halloween, Sant Jordi, Sant Joan, Nadal, etc.)

ORGANISMES/ENTITATS PROTECTORES

Donatius famílies